Met Checkjelinkje® ga je veiliger online.

Servicevoorwaarden Geldterug

Artikel 1. Definities: wat bedoelen we ermee?

In deze algemene voorwaarden gebruiken we de volgende definities:

 1. Checkjelinkje (wij-vorm): dat zijn wij! In artikel 2 vind je meer informatie over ons bedrijf;
 2. Wederpartij (jij-vorm): dat ben jij! Samen sluiten wij (misschien) een Overeenkomst;
 3. Consument (jij-vorm): je wordt aangemerkt als een Consument op het moment dat je handelt uit naam van jezelf, en dus niet namens een beroep of bedrijf;
 4. Overeenkomst: alle afspraken die we samen maken over onze Dienstverlening door ons aan jou;
 5. Partijen; Wederpartij en Checkjelinkje samen;
 6. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail, post, fax of WhatsApp;
 7. Derde(n): andere partijen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 8. Hoofdsom: Het geld wat teruggevorderd én ontvangen is van de verdachte, door Checkjelinkje of een van onze partners.
 9. Dienstverlening: het terughalen van de Hoofdsom via de service Geldterug bij de Verdachte.
 10. Verdachte(n): Derde(n) die via online handelingen geld afhandig heeft gemaakt van de Wederpartij van Checkjelinkje.

Artikel 2. Checkjelinkje

Naam bedrijf: Checkjelinkje
Straatnaam en nummer: Plantsoenstraat 75
Postcode en vestigingsplaats: 7001 AB Doetinchem
KvK nummer: 82862222

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod en alle (rechts)handelingenvan Checkjelinkje over de Dienstverlening van GeldTerug en voor iedere Overeenkomst tussen Checkjelinkje en Wederpartij daarover.
 2. Sluiten we een digitale Overeenkomst? Dan zorgen wij ervoor dat je, en nog voordat de Overeenkomst wordt gesloten, onze algemene voorwaarden kunt doorlezen. Dit zullen we dan via elektronische wijze doen, en op zo'n manier dat je een kopie van onze algemene voorwaarden kunt opslaan zodat je deze ook op een later moment nog kunt bekijken. Is dat niet mogelijk? Dan laten we je, ook hier weer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, weten waar je onze algemene voorwaarden kunt vinden of kun je aan ons vragen om deze kosteloos naar jou toe te sturen. Dit kan digitaal maar ook via de post.
 3. Tenzij we samen uitdrukkelijk en Schriftelijk wat anders hebben afgesproken in onze Overeenkomst, gelden er geen andere algemene voorwaarden dan deze. Eventuele andere algemene voorwaarden zijn dan dus niet van toepassing.
 4. Alleen als we dit samen uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen zijn, kunnen er afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden.
 5. De afspraken uit deze algemene voorwaarden gelden altijd. Ook als wij er niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd of als we je er eerder misschien niet letterlijk aan hebben gehouden. Een toegestane uitzondering hierop door ons, betekent niet dat we je niet alsnog aan deze algemene voorwaarden mogen vragen te houden.
 6. Kunnen wij een bepaling of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet gebruiken, bijvoorbeeld omdat een rechter in zijn vonnis zegt dat deze onredelijk is? Dan geldt deze bepaling niet. We spreken dan wel af dat we samen in overleg treden om een nieuwe bepaling tot stand te laten brengen, waarbij we zoveel mogelijk het idee en de inhoud van de oude bepaling in gedachten houden, zodat we daar wel een beroep op kunnen doen.
 7. Wij doen natuurlijk altijd ons best om de Overeenkomst volledig na te komen. Toch kan het soms voorkomen dat (een deel van) het resultaat tegenvalt. Deze Overeenkomst is dan ook een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Dit houdt in dat wij ons altijd beloven in te zetten, maar geen (concrete) beloftes doen over het resultaat.
 8. Voor het uitvoeren van de Overeenkomst, mogen wij Derden (andere partijen) om hulp vragen.
 9. De werking van artikelen 7:404 en/of 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten. Dit betekent dat de Overeenkomst niet door een specifiek persoon verricht hoeft te worden en dat hoofdelijke aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Soms is het aanbod van onze Dienstenverlening maar even geldig. Bijvoorbeeld bij speciale aanbiedingen of als de prijzen ervan flink kunnen schommelen. Daarnaast kan het ook zijn, dat ons aanbod afhankelijk is van een aantal voorwaarden. Als ons aanbod een bepaalde duur heeft of onder bepaalde voorwaarden is, dan staat dat altijd duidelijk in ons aanbod vermeld.
 2. We omschrijven onze Dienstverlening duidelijk, zo weet jij precies wat je koopt. Staat er ergens een overduidelijke vergissing of fout, bijvoorbeeld in het bedrag? Dan zijn wij niet verplicht ons aan die foutieve prijs te houden.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. Ga je in op ons aanbod en aanvaard je deze, en voldoe je aan de eventuele eisen die wij stellen? Dan ontstaat er een Overeenkomst tussen ons.
 2. De eisen die wij stellen zijn als volgt:
  • Je bent opgelicht en hebt betaald voor een aankoop bij iemand die je verder niet kent. Dat kan bijvoorbeeld een online aankoop zijn via Marktplaats, via Facebook of bij een nepwebwinkel;
  • Je hebt wel betaald maar de ‘verkoper’ heeft niets geleverd of opzettelijk iets heel anders geleverd wat veel minder waard is;
  • Je hebt aan de Verdachte betaald via je bank, naar het IBAN van de verdachte, met een overboeking of een mobiel betaalverzoek (bijvoorbeeld met een Tikkie);
  • De betaling is niet langer dan 13 maanden geleden gedaan;
  • De betaling is overgemaakt naar een Nederlandse IBAN (begint met NL);
  • Het bedrag waarvoor je bent opgelicht is hoger dan €500,- (vijfhonderd euro);
  • Je bent boven de 18 jaar oud;
  • Je staat niet onder curatele of bewindvoering
 3. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet (meer) geldig is, dan betekent dat niet dat de algemene voorwaarden in hun geheel niet meer gelden. Alleen die ene bepaling is dan niet meer geldig. Als dit gebeurt, dan gaan we samen in overleg om een nieuwe bepaling te maken die de niet-geldige bepaling vervangt. Daarbij proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de strekking van de niet-geldige bepaling.
 4. Hebben wij goede reden om te twijfelen of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kunt nakomen, bijvoorbeeld de betaling? Dan hebben wij het recht om onze kant van de Overeenkomst niet na te komen en om niet te beginnen met de uitvoering daarvan. Nemen wij dit besluit, dan brengen we je hier Schriftelijk van op de hoogte.
 5. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele toekomstige, aanvullende of vervolgopdrachten/-Overeenkomsten die voortkomen uit deze Overeenkomst.
 6. Afgesproken (op)levertermijnen zijn altijd een indicatie. Hoewel we deze natuurlijk altijd zo goed mogelijk proberen na te komen, kan het soms gebeuren dat er iets niet loopt zoals we hadden gewild. In die gevallen heb je geen recht op een (schade)vergoeding, je kunt immers geen rechten ontlenen aan de door ons geschatte (op)levertermijn.
 7. Wanneer je online aangeeft gebruik te maken van onze Dienstverlening, of heb je via elektronische weg ons aanbod aanvaard, dan bevestigen we dit ook online aan jou.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Je kunt als Consument zijnde een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte (bijvoorbeeld een online aankoop) zonder reden ontbinden, en dus beëindigen, binnen 14 (veertien) dagen.
 2. Er zijn een aantal redenen waarom je geen gebruik kan maken van je herroepingsrecht. Een daarvan is wanneer jij ons toestemming geeft om de Overeenkomst direct uit te gaan voeren. Geef je ons die toestemming? Dan kan je dus niet meer herroepen.

Artikel 7. Ontbinding of beëindiging

 1. Als jij een of meer van jouw verplichtingen niet, niet op tijd of niet goed nakomt, failliet wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling is aangevraagd, over wordt gegaan tot liquidatie van jouw bedrijf, of wanneer (een deel van) je vermogen in beslag wordt genomen, dan hebben wij het recht om de uitvoering van de Overeenkomst uit te stellen of om de Overeenkomst per direct te beëindigen. Dit laatste kunnen wij doen zonder dat wij jou daarover vooraf moeten waarschuwen, maar wel via een Schriftelijke verklaring. De keuze voor welke actie we in dat geval gaan ondernemen is aan ons en daarnaast houden wij ook het recht om eventueel een vergoeding van kosten, schade en rente(s) van jou te vorderen.
 2. Als de Overeenkomst eindigt door een situatie van overmacht, dan hebben we recht op betaling van de al gewerkte uren en eventuele al gedane investeringen.
 3. Beëindiging van de Overeenkomst kan van rechtswege, of vanwege een of meerdere van de volgende situaties:
  • De schade is verhaald op de Verdachte en aan Wederpartij is overgemaakt;
  • Checkjelinkje besluit om de zaak niet (meer) in behandeling te nemen;
  • Onze incassopartner aangeeft dat de kans nihil is dat de schade teruggehaald kan worden;
  • Na aanvang van de Overeenkomst, Checkjelinkje merkt dat de door Wederpartij aangeleverde gegevens onjuist zijn;
  • Het Checkjelinkje niet is gelukt om je schade te verhalen;
  • Het Checkjelinkje niet is gelukt om de schade te verhalen, maar Wederpartij met onze incassopartner een gerechtelijk traject start;

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Als jij een Consument bent, dan gelden de volgende voorwaarden speciaal voor jou:

 1. Onze totale aansprakelijkheid is beperkt tot een vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten (exclusief btw). In aanvulling daarop zal de totale vergoeding van de schade door ons in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
 2. Is de ontstane schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant? Dan zijn wij daar altijd voor aansprakelijk.

Als jij met ons handelt in de uitoefening van je beroep of bedrijf, dan gelden de volgende voorwaarden speciaal voor jou:

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade. Is deze schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant? Dan zijn wij daar altijd voor aansprakelijk.
 2. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
  • redelijke kosten die jij zou moeten maken om onze prestatie/ons handelen in overeenstemming te brengen met de tussen ons gesloten Overeenkomst. Deze vervangende schade wordt niet vergoed als jij de Overeenkomst zelf laat beëindigen;
  • redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. Dit, alleen zolang de vaststelling betrekking heeft op schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden;
  • redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover jij kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden.
 3. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan zal de totale aansprakelijkheid van ons zijn beperkt tot een vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten (exclusief btw).
 4. De totale vergoeding van de schade door ons zal in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
 5. Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van anderen (= Derden), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst (mogelijk) schade lijden. Wij zijn in die gevallen dus niet aansprakelijk voor deze schade, maar jijzelf.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid, deze bepalingen gelden altijd en ongeacht of jij een Consument bent of niet:

 1. Wil je aanspraak maken op een schadevergoeding, dan kun je een verzoek daartoe alleen indienen als je de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan bij ons meldt. Doe je dit niet uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na het ontstaan daarvan, dan vervalt jouw recht op schadevergoeding door ons.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door eventuele hulppersonen wordt toegebracht. Dit zie je ook terugkomen in artikel 7:76 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Hebben wij gegevens of informatie van jou nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst, en heb jij ons die gegevens of informatie niet, niet volledig, te laat of simpelweg onjuiste informatie en/of gegevens verstrekt, dan zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Dit, ongeacht de aard van deze schade.

Artikel 9. Overmacht

 1. Soms gebeuren er dingen waar wij zelf ook geen invloed op hebben. In juridische termen wordt daar de situatie van 'overmacht' mee bedoeld. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 van het Burgerlijk wetboek. Daarbij kun je onder meer denken aan:
  • wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden;
  • (stroom)storingen;
  • computervirussen;
  • extreme weersomstandigheden;
  • brand(gevaar);
  • (dreigend) oorlogsgevaar;
  • pandemieën;
  • epidemieën;
  • quarantaines;
  • ziekteverzuim;
  • stakingen;
  • arbeidsongeschiktheid;
  • maatregelen van overheidswege;
  In die gevallen zouden wij dus wel willen leveren of presteren, maar kunnen wij dit door een van buitenaf komende oorzaak en tegen onze wil in niet doen. In die gevallen mag je op grond van de wet dan ook redelijkerwijs niet langer van ons verwachten dat wij dit wel doen.
 2. Als zich een situatie van overmacht voordoet, waardoor wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan mogen wij die verplichting net zo lang uitstellen (opschorten) totdat dit wel weer kan. Indien deze situatie van overmacht 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, dan kunnen wij beide de Overeenkomst Schriftelijk en in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan doen beëindigen. Helaas is het in het geval van overmacht niet mogelijk om een vergoeding van jouw eventuele schade aan te vragen, ook niet als wij door de situatie van overmacht een bepaald voordeel hebben genoten.

Artikel 10. Garantie

 1. Helaas kunnen wij geen garanties geven over het resultaat van onze Dienstverlening. Wat we wel kunnen garanderen is dat wij er alles aan zullen doen om de situatie tot een goed einde te brengen!

Artikel 11. Prijs en betaling.

 1. De prijs die jij aan ons voldoet, bedraagt 15% van de Hoofdsom.
 2. De manier van betalen, is dat wij 85% van de Hoofdsom, naar het IBAN nummer overmaken dat wij van je hebben ontvangen en dus 15% houden. Lukt het ons niet iets terug te krijgen? Dan hoef jij dus niets te betalen.
 3. Alle door ons genoemde bedragen zijn in euro's en inclusief omzetbelasting of andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij wij daar iets anders over hebben afgesproken.
 4. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van onze aanbieding. Wij behouden ons daarom het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, eventuele ontstane wijzigingen in de kostprijsbepalende factoren, waarop wij in redelijkheid geen invloed kunnen uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen en sociale lasten, aan jou door te berekenen. Dan mogen wij het bedrag wat wij aftrekken van de Hoofdsom, vermeerderen met maximaal 20%.
 5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor onze toekomstige Overeenkomsten.
 6. Geef jij een verkeerd rekeningnummer door? Dan is dat jouw eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 12. Klachten

 1. Wil je een klacht indienen over een gebrek aan onze Dienstverlening? Laat het ons dan uiterlijk binnen 1 (een) maand nadat je dit gebrek hebt ontdekt of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, weten.
 2. Heb je een klacht bij ons ingediend? Dan dien je ons in ieder geval 1 (een) maand de tijd te geven om deze klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13. Overdracht

 1. Jouw rechten en plichten uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan een ander, zonder de Schriftelijke instemming van ons. Deze bepaling geldt zoals bedoeld wordt in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en heeft daarmee zogeheten 'goederenrechtelijke werking'.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door ons uitgevoerde Overeenkomst, berusten bij ons. Jij krijgt alleen de zogeheten niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die in deze algemene voorwaarden en de wet worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht hoort daar niet bij.
 2. Als wij je stukken sturen, dan mag alleen jij die gebruiken.
 3. Wij hebben het recht om kennis die we bij de uitvoering van de Overeenkomst verkregen hebben, te gebruiken voor andere doeleinden. Dit mogen wij natuurlijk alleen voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van jou met Derden wordt gedeeld.
 4. Wij mogen jouw naam en logo gebruiken als referentie of voor promotie als jij ons daar toestemming voor geeft.
 5. Jij zorgt ervoor dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld door Derden op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.
 6. Als je in strijd met dit artikel handelt, dan ben je een direct opeisbare boete ter hoogte van driemaal het bedrag dat wij voor de Overeenkomst hebben afgesproken verschuldigd. Daarnaast houden we ons recht om schadevergoeding van jou te vorderen.

Artikel 15. Beheer

 1. We mogen altijd wijzigingen aanbrengen in de technische faciliteiten van onze Dienstverlening. Bijvoorbeeld onze website.
 2. Je dient je bij het gebruik van onze technische faciliteiten te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienstverlening mag worden verwacht.
 3. Jij bent steeds verantwoordelijk voor ieder (onbevoegd) gebruik dat voortkomt uit jouw gebruiks en/of toegangsrechten. Je dient onbevoegd gebruik dan ook te voorkomen door passende en redelijke maatregelen te treffen. Het is aan jou niet toegestaan om de gebruiks en/of toegangsrechten te delen met Derden.
 4. Je verklaart onze gegeven aanwijzingen voor het gebruik van onze Dienstverlening altijd op te volgen.
 5. We mogen altijd wijzigingen aanbrengen in niet-technische faciliteiten van onze Diensten.
 6. Wijzigen wij onze technische onderdelen? En moet jij daarom ook definitief iets belangrijks aanpassen? Dan laten we je dat zo snel mogelijk weten. Je krijgt je geld dan niet terug en je hebt dan ook geen recht op schadevergoeding. Je kunt onze Overeenkomst daarentegen wel opzeggen. Deze eindigt in dat geval op de dag dat de wijziging ingaat.
 7. Als we dat nodig vinden, dan mogen we technische onderdelen onderbreken of verwijderen als deze een storing of vertraging van het systeem veroorzaken. We mogen die onderdelen blokkeren of andere maatregelen treffen zonder jou daarover in te lichten. Daarbij vervalt jouw recht op schadevergoeding of compensatie.
 8. We mogen deze onderdelen (tijdelijk) stoppen of beperken voor onderhoud, aanpassingen of verbeteringen. Daarvan hoeven we jou niet op de hoogte te stellen. Je hebt daarbij ook geen recht op schadevergoeding of compensatie.

Artikel 16. Exclusiviteit

 1. Je geeft ons tijdens de duur van de Overeenkomst het exclusieve recht om de toegewezen Diensten uit te voeren.

Artikel 17. Verrekening en opschorting

 1. Je hebt geen recht op opschorting of verrekening, als jij handelt in uitoefening van persoon of bedrijf. Deze rechten zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomsten die we samen sluiten, geldt alleen het Nederlands recht.
 2. Hebben we een conflict? Dan lossen we dat in de eerste instantie op door samen te overleggen. Komen we er alsnog niet uit, dan mag alleen een bevoegde rechter uit regio Gelderland er uitspraken over doen.

Artikel 19. Survival

 1. Na het eindigen van deze Overeenkomst, gelden de bepalingen die logischerwijs in stand moeten blijven dus ook nog steeds.

Artikel 20. Wijziging of aanvulling

 1. We mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Indien dit het geval is, dan zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen en/of aanvullingen.
 2. We laten je dit ten minste 30 (dertig) dagen voordat de nieuwe voorwaarden gaan gelden weten.
 3. Betekent de wijziging dat wij anders mogen presteren dan dat we samen hebben afgesproken? Dan mag jij de voorwaarden natuurlijk weigeren, of onze Overeenkomst ontbinden als jij een Consument bent.